Misja i zadania

Głównym celem działania Fundacji, zgodnie z wolą Fundatora, jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ruchowo lub z współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, w tym tworzenie  i utrzymywanie bazy materialnej – budowa Domu Pomocy w Mocarzewie – Domu Spełnionych Marzeń.

Celem działania Fundacji jest także:

 • pomoc rodzinom słabo sytuowanym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • ochrona dzieci przed patologiami społecznymi i przemocą;
 • działania na rzecz seniorów, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych;
 • organizacja chrześcijańskich inicjatyw i programów wychowawczych;
 • promowanie edukacji zorientowanej na wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo;
 • wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych;
 • wspomaganie rodziny poprzez działania terapeutyczne;
 • podejmowanie działań edukacyjno-terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży;
 • tworzenie warunków rozwoju osób, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych w zakresie działań twórczych;
 • wspomaganie i stymulacja wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • promowanie wartości chrześcijańskiej w działalności publicznej;
 • działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu Mazowsza;
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej;
 • upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej sportu;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu edukację w zakresie promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku;
 • działania na rzecz wspierania społeczności lokalnych;