Statut

 

 

STATUT

FUNDACJI ,,BOGACI MIŁOSIERDZIEM”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Nazwa Fundacji i podstawa prawna działania

 

1.      Fundacja „Bogaci Miłosierdziem”, zwana dalej ,,Fundacją”, ustanowiona przez         s. Urszulę Marię Wołowiec, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 sierpnia 2016 r. przez notariusza Barbarę Danielewicz                  w Kancelarii w Gostyninie, przy ul. 3-go Maja 31, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

2.      Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

1.      Siedzibą Fundacji jest Mocarzewo, gmina Sanniki, powiat gostyniński.

 

2.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3.      Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć filie w kraju.

 

 

 

§ 3

Czas trwania Fundacji

  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Insygnia, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Fundację

 

1.      Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

2.      Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

3.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 6

Cele Fundacji

 

1.      Głównym celem działania Fundacji, zgodnie z wolą Fundatora, jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie,  ruchowo lub z współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, w tym tworzenie  i utrzymywanie bazy materialnej – budowa Domu Pomocy w Mocarzewie.

 

2.      Celem działania Fundacji jest także:

a)      pomoc rodzinom słabo sytuowanym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym;

b)      ochrona dzieci przed patologiami społecznymi i przemocą;

c)      działania na rzecz seniorów, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

d)      działalność charytatywna;

e)      działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych;

f)       organizacja chrześcijańskich inicjatyw i programów wychowawczych;

g)      promowanie edukacji zorientowanej na wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

h)      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo;

i)        wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych;

j)        wspomaganie rodziny poprzez działania terapeutyczne;

k)      podejmowanie działań edukacyjno-terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży;

l)        tworzenie warunków rozwoju osób, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych w zakresie działań twórczych;

m)    wspomaganie i stymulacja wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;

n)      promowanie wartości chrześcijańskiej w działalności publicznej;

o)      działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

p)      podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu Mazowsza;

q)      zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki;

r)       poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej;

s)       upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej sportu;

t)        wspieranie inicjatyw mających na celu edukację w zakresie promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku;

u)      działania na rzecz wspierania społeczności lokalnych;

v)      uchylono.

 

§ 7

Formy działania Fundacji

 

1.      Określone w § 6 cele Fundacja realizuje poprzez:

a)      budowę, adaptację budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie Domu Pomocy w Mocarzewie;

b)      organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania Domu Pomocy;

c)      organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla mieszkańców Domu                   o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego;

d)       działanie na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność Domu;

e)      kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby zamieszkałe w Domu Pomocy;

f)        organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób zamieszkałych w Domu;

g)      prowadzenie kuchni dla żywienia podopiecznych;

h)      tworzenie miejsc opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zarządzanie nimi;

i)        prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, aktywizujących dla osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku;

j)        urządzanie sezonowych obozów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i innych zgrupowań mających na celu pogłębianie formacji religijnej;

k)      prowadzenie i organizację szkoleń, festynów, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów i imprez;

l)        wydawanie książek, broszur i biuletynów, w tym  związanych z działalnością Fundacji, jak również wydawanie lokalnej gazety;

m)    współpracę ze środkami masowego przekazu;

n)      organizowanie koncertów, warsztatów, kursów, rękodzieła i innych wystaw, pokazów teatralnych i filmowych, spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

o)      organizowanie i prowadzenie świetlic, kół zainteresowań specjalistycznych                                       i środowiskowych, ośrodków samopomocy i innych dla osób niepełnosprawnych i starszych;

p)      organizowanie oraz prowadzenie lub wspieranie wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych;

q)      współpracę z innymi placówkami tego typu w kraju i za granicą;

r)       promocję i aktywizację ruchową i zawodową osób niepełnosprawnych;

s)       realizowanie programów i projektów edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości regionalnej osób i środowisk;

t)        prowadzenie rodzinnego poradnictwa chrześcijańskiego;

u)      opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych;

v)      współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, krajowymi                                  i zagranicznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami publicznymi,                    w zakresie objętym działalnością Fundacji;

w)    organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych;

x)      organizowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych;

y)      organizowanie i prowadzenie innych placówek wsparcia dziennego;

z)      prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w tym prowadzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych;

aa)   wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, starszymi lub chorymi  oraz z ich rodzinami;

bb)  uchylono;

cc)   organizowanie wolontariatu oraz organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu;

dd)  uchylono.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji

 

1.      Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.      Fundusz założycielski zostaje podzielony na dwie części – 6 000 (sześć tysięcy złotych) na działalność statutową oraz 4 000 (cztery tysiące złotych) na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

3.      Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczyć zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.

4.      Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.      Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

6.      Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

§9

Dochody Fundacji

1.   Dochody Fundacji pochodzić mogą  z:

a)      darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych;

b)      dotacji i subwencji oraz grantów;

c)      przychodów z imprez publicznych;

d)      przychodów z majątku Fundacji;

e)      przychodów z bieżącej działalności Fundacji;

f)       przychodów z działalności gospodarczej Fundacji;

g)      uchylono.

 

2.   Dochody wymienione w §8 ust. 1 służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

3.   Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.   Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.

5.   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenia   o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko w przypadku gdy w chwili składania tego  oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

§10

Działalność gospodarcza

1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na szczególnych zasadach określonych   w odrębnych przepisach.

2.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.      Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz nabywać udziały lub akcje spółek już istniejących.

4.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z przepisami obowiązującemu osoby prawne.

5.      Za działalność gospodarczą odpowiada Zarząd Fundacji.

6.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a)      PKD 01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

b)      PKD 01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego

c)      PKD 01.46.Z – Chów i hodowla świń

d)      PKD 01.47.Z – Chów i hodowla drobiu

e)      PKD 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

f)       PKD 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów  z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

g)      PKD 17.22.Z – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych  i sanitarnych

h)      PKD 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

i)        PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

j)        PKD 23.12.Z – Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

k)      PKD 23.41.Z – Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

l)        PKD 23.49.Z – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

m)    PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

n)      PKD47.63.Z-Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona   w wyspecjalizowanych sklepach

o)      PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  i targowiskach

p)      PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

q)      PKD 55.20.Z. – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

r)       PKD 55. 90.Z –Pozostałe zakwaterowanie

s)       PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

t)        PKD 58.13.Z –  Wydawanie gazet

u)      PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

v)      PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie

w)    PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji

x)      PKD 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo   i programów telewizyjnych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe   w mediach drukowanych

y)      PKD 59.20.Z -Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

z)      PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych

aa)   PKD 73.1 Reklama

bb)  PKD 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

cc)   PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

dd)  PKD 82.30. Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów

ee)   PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

ff)    PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  i rekreacyjnych

gg)   PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

hh)  PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

ii)      PKD 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

jj)      PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

kk)  PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

ll)      PKD 93.11. Z – Działalność obiektów sportowych (który to punkt obejmuje również organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych)

mm)     PKD 94.91.Z – Działalność organizacji religijnych

 

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

1.Władzami fundacji są:

a) Rada Nadzorcza Fundacji,

b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału                      w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych                       z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§11

Rada Nadzorcza Fundacji

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator.

4. Kadencja Rady Nadzorczej Fundacji trwa 3 lata.

5. Następnych członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Nadzorczej powołuje swą decyzją Fundator.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Nadzorczej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Nadzorczej, może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora.

7. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji                       z członkostwa lub śmierci członka Rady Nadzorczej.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji z pełnieniem funkcji                         w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

9. W razie powołania członka Rady Nadzorczej Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Nadzorczej Fundacji stosunku pracy z Fundacją-członkostwo takiej osoby w Radzie Nadzorczej Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

10. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji ustanawia Fundator lub jego następca.

§12

1. Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

2. Radę Nadzorczą Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,                 w obecności 3 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§13

Do zadań Rady Nadzorcze j Fundacji należy:

1.  Ocena pracy Zarządu,

2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§14

Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

l. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§15

Zarząd Fundacji

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§16

Skład oraz sposób powoływania i odwoływania Zarządu Fundacji

1.        Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków Zarządu.

2.        Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora. Członków Zarządu powołuje         i odwołuje Fundator.

3.        Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.

4.        Udział w Zarządzie ustaje z powodu:

a)      pisemnej rezygnacji z członkostwa;

b)      śmierci członka Zarządu;

c)      odwołania z pełnionej funkcji członka Zarządu.

5.   Odwołanie członka Zarządu może nastąpić z powodu:

a)      celowego działania na szkodę Fundacji;

b)      istotnego naruszenia postanowień Statutu;

c)      zaprzestania wykonywania pracy na rzecz Fundacji;

d)     uchylono.

 

§17

Kompetencje Zarządu

1.    Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.  Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji a w szczególności:

a)      uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;

b)      sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji;

c)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagradzanie pracowników Fundacji;

d)      przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

e)      tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;

f)       podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i połączenia Fundacji z inną fundacją;

g)      prowadzenie wszelkich spraw dotyczących działalności gospodarczej.

 

3.      Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4.       Decyzje i uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co         najmniej połowy członków Zarządu. Przy równym podziale głosów decyzje głos Prezesa         Zarządu.

5.       O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6.      Uchylono.

7.      Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przekładać Radzie Nadzorczej Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

8.      W przypadku składu wieloosobowego Zarządu, do składania oświadczeń woli                     w imieniu  Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym każdorazowo Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§18

Zmiana Statutu Fundacji

1.      Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji przy akceptacji Fundatora.

2.      Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§19

Połączenie z inną fundacją

1.   Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.   Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.   Decyzje o połączeniu z inna fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

Sposób likwidacji Fundacji

 

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3.      Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

4.      Do obowiązków likwidatora należy:

a)      zgłoszenie wniosku do właściwego sądy rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

b)      wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;

c)      sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;

d)      ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;

e)      przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;

f)       zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem                            o wykreślenie Fundacji z rejestru;

g)      przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczane na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.                   O przeznaczeniu środków po likwidacji Fundacji decyduje Fundator albo osoba przez niego wyznaczona do tego celu.

§21

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Statut niniejszy ustalam i zatwierdzam.